KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
  1. Veri Sorumlusu

Bu aydınlatma metni ile, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla BEYAZ KÂĞIT VE HİJYENİK ÜRÜNLER TEMİZLİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. (Mersis No: 0167056098000001) (Peros) olarak siz değerli ziyaretçilerimiz, müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz, ticari veya iş ilişkisi kapsamında bulunduğumuz ilgili kişileri  işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin bilgilendirmek istiyoruz. Peros ile paylaşılmış olan tüm kişisel veriler hukuka uygun bir şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecektir.

  1. Tanımlar

ifade eder.

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Peros olarak Kimlik Verileri (Ad Soyad, Cinsiyet, Doğum Tarihi, Medeni Durum, Şehir vs.), İletişim Verileri (Adres, E-posta Adresi, Şehir, Telefon No, Sosyal Medya Hesabı v.b. ), Mesleki Deneyim Verisi(Mesleğiniz) ile Pazarlama Verileri (Anket, Çerez Kayıtları, Oyun v.b.) bilgileriniz işlenmektedir.

Peros kişisel verilerinizi aşağıda sayılan amaçlar kapsamında işlemektedir:

Kişisel Verileriniz;

Amaçlarıyla, KVKK’nın 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenme şartlarına uygun olarak işlenecektir.

  1. Kişisel Verilerin Aktarılması

            Peros, kişisel verilerin aktarılması konusunda, KVKK'da öngörülen düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmektedir.

Kişisel Verileriniz;

ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartlarına ve amaçlarına uygun olarak aktarılabilecektir.

Kişisel veriler, iş sözleşmesinin ifası için gerekli olması durumunda ve kanunda öngörülen diğer durumlarda, aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunması, yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve 6698 sayılı kanun ve ilgili mevzuata uymak kaydıyla yurt dışına aktarılabilir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; Peros iş ilişkisinin kurulması ve yürütülmesi süreçlerinde ziyaretçilerimiz, müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz, ticari veya iş ilişkisi kapsamında bulunduğumuz ilgili kişiler tarafından web sitemiz üzerinden yaptığınız işlemlerin kaydedilmesi, web sitemiz üzerinden yaptığınız her türlü iletişim tercihlerini güncelleme, anket doldurma, kayıt ve davranışsal işlemlerin sistemimize kaydedilmesi, tarafımıza iletilen her türlü talep, şikayetlerin kaydedilmesi gibi otomatik yollarlar, tarafımıza iletilen belgeler, formlar, raporlar vb. her türlü doküman vasıtasıyla ve bir veri kayıt sistemlerinin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle kişisel verileriniz elde edilebilmektedir. Aynı zamanda kısmen otomatik sistemler vasıtasıyla kişisel verileriniz elde edilebilecek veya toplanabilecektir.

Söz konusu kişisel verilerinizin Peros tarafından işlenmesindeki hukuki sebepler;

Hukuki sebeplerine dayalı olarak, iş bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla Peros tarafından toplanmakta ve işlenmektedir.

  1. İlgili Kişinin Hakları

İlgili Kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı web sitemizden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Peros’a iletebilirsiniz. Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, ilgili kişi olarak yazılı bir şekilde Peros’un  Acıdere OSB mahallesi Anavarza Caddesi No.3 Sarıçam / Adana / Türkiye adresine yazılı olarak, beyazkagit@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da varsa Peros’a daha önceden bildirdiğiniz ve Peros’un sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi aracılığı ile bilgi@perostemizlik.com.tr  adresine iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Veri sahibi tarafından iletilen taleplerde, veri sahibinin adı, soyadı, başvuru yazılı ise imzası, TC kimlik numarası ya da yabancı ise uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Taleplere ilişkin olarak yazılı şekilde yanıt verilecek olması halinde yanıtlar için mevzuatın öngördüğü ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. Başvuruya verilecek yanıtın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise Peros, talepte bulunan veri sahibinden kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret talep edebilir.

Metin’deki Değişiklikler

Peros, işbu Metin’de yer alan hükümleri dilediği zaman yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Peros’un değişiklik yaptığı hükümler yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Bizden haberdar olun

Peros’a Kayıt Olun